Styrelsen är PEs högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman och är ytterst ansvarig för ledningen och organisationen av bolagets verksamhet. Styrelsen övervakar bolagets verksamhet och ledning samt fattar beslut i viktiga ärenden rörande exempelvis strategier, investeringar, organisation och finansiella frågor. Styrelsen har ett permanent utskott – revisionsutskottet.

Styrelsens arbete regleras av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

PEs styrelse består av sex stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen men adjungeras till samtliga styrelsemöten. Bolagets ekonomi- och finansdirektör är sekreterare i styrelsen. De stämmovalda ledamöterna och styrelsens ordförande valdes av årsstämman den 11 maj 2017 intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsutskott
Bolagets revisionsutskott består av tre representanter för styrelsen. Medlemmarna i utskottet utses av styrelsen och har till uppgift att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering.

Utskottet har en kontinuerlig kontakt med bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på bolagets risker. Revisionsutskottet ska också fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisionsinsatsen och delge valberedningen denna information samt att biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvode för revisionsinsatsen.

Bolagets revisionsutskott består av Britta Dalunde (ordförande), Lars-Erik Blom och Gunnar Grönkvist.

Gunnar Grönkvist

Styrelseordförande och ledamot i revisionsutskott. Ledamot och ordförande sedan 2015. Född 1943. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Pol. Mag. Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Awapatent AB och AWA Holding AB
Aktieinnehav: 7 500 B-aktier

Britta Dalunde

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet. Ledamot sedan 2016. Född 1958. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: MBA with a specialism in Strategic Planning, Edinburgh Business School
Övriga uppdrag: ordförande i Chorus AB, Boom Watch Company AB och Cereb AB, styrelsesuppleant i OF Huset i Stockholm AB, styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB samt styrelseledamot och ordförande i Revisionsutskottet i Oniva Online Group Europe AB och HH Ferries AB.
Aktieinnehav: 3 500 B-aktier

Carina Malmgren Heander

Styrelseledamot.Ledamot sedan 2017, Född 1959.. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilekonom från Linköpings universitet.
Övriga uppdrag: Koncerndirektör och Chief of Staff på SAS Group. Styrelseuppdrag i Svedbergs AB och Scandinavian Track Group AB.
Aktieinnehav: 0

Lars Erik Blom

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet. Ledamot sedan 2016.Född 1960. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: VD för LK Finans AB samt flertalet styrelseuppdrag inom LK Finans ABs investeringsverksamhet, styrelseledamot i FM Mattsson Mora Group, Järntorget Byggintressenter AB, Its Nordic AB, TSS Holding AB, Norvatek Invest AB, Connecting Capital AB samt ordförande i LK-gruppen och ordförande i FM Mattsson Mora Groups Revisionsutskott.
Aktieinnehav: 31 630 B-aktier indirekt via LK Finans AB

Per Göransson

Styrelseledamot. Ledamot sedan 2006.Född 1953. Anställd i bolaget sedan 2006. Beroende i förhållande till bolaget och ledningen, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Aktieinnehav: 703 361 A-aktier och 354 737 B-aktier indirekt via Projekt­engagemang Holding AB

Öystein Engebretsen

Styrelseledamot. Ledamot sedan 2016. Född 1980. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Utbildning: Master of Science BI Norweigian School of Management (Oslo/Sandvika)
Övriga uppdrag: Investeringsansvarig på Investment AB Öresund. Styrelseledamot Scandi Standard AB.
Aktieinnehav: 0